EASA Part FCL är den del i regelverket som reglerar certifiering av piloter. FCL står för Flight Crew Licensing. 

Part FCL är en bilaga till EU-kommissionens förordning nummer 1178/2011.

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

I förordningen fastställs bestämmelserna angående bland annat olika behörigheter för flygcertifikat, villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla cer­tifikat, rättigheter och skyldigheter för innehavare av flygcer­tifikat.